30
dni na zwrot
0
wysyłka gratis
24 h
dostawa
50
na pierwsze zakupy
Rabat 10%, volcano, rabat

Regulamin akcji „Rabat 10% na zakupy”

 

§ I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Akcji jest firma VCO S.A. z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000320140, REGON 093055610, NIP 953-24-29-547.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania akcji pt: „Rabat 10% na zakupy!” prowadzonej przez VCO S.A..
 3. Akcja jest przeprowadzona na portalu portalach społecznościowych Organizatora: profilu VOLCANO na Facebooku oraz profilu VOLCANO na Instagramie oraz na profilu VOLCANO na Pinterest.
 4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do odwołania.

 

§ II. Słownik pojęć

 

Na potrzeby Akcji przyjmuje się następujące definicje wymienionych niżej pojęć użytych w Regulaminie oraz w toku Akcji:

 1. „Konto społecznościowe” – strona Organizatora na portalu Facebook (@volcanobrand), Instagram (@volcanobrand) oraz Pinterest (@volcanobrand), o której mowa w ust. § 1 ust. 3;
 2. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, a zatem publikująca zdjęcie i tagująca Konto społecznościowe firmy VCO S.A. na w/w portalach społecznościowych celem uzyskania Nagrody, spełniająca wymagania wskazane w § III Regulaminu.
 3. „Akcja” – akcja promocyjna opisana w Regulaminie i stosownych załącznikach;
 4. „Nagroda”, „Rabat” – rabat w wysokości -10% udzielany Komentującemu jednorazowo na zakupy w sklepie internetowym www.shop.volcano.pl bez kwoty minimalnej.
 5. „Regulamin” – niniejszy dokument.

 

§ III. Warunki uczestnictwa w Akcji.

 

 1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników posiadających konto na portalu Facebook, Pinterest lub Instagram.
 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
 3. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie www.shop.volcano.pl . Wzięcie udziału w Akcji będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Publikując swoje zdjęcie, Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wykonanego zdjęcia oraz do wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.
 5. Udział w Akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie wizerunku oraz na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia przez Organizatora. Opublikowanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację na profilach Volcano w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook i Instagram oraz wykorzystanie go do celów marketingowych.
 6. Opublikowanie zdjęcia jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności opublikowanego zdjęcia.

 

§ IV. Zasady przeprowadzenia Akcji

 

 1. Osoby, które chcą uczestniczyć w Akcji muszą wykonać zdjęcie produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym VOLCANO lub na www.shop.volacno.pl oraz opublikować ww. zdjęcie na własnym profilu społecznościowym.
 2. Organizator oświadcza, że zdjęcia w szczególności naruszające prawo, w tym prawa autorskie bądź prawa do wizerunku, powszechnie obowiązujące zasady etyczne, bądź godzące w uczucia innych lub renomę Organizatora nie otrzymają nagrody.
 3. Zabrania się wykorzystywania do celów akcji fikcyjnych profili w serwisie Facebook oraz Instagram.
 4. Autorzy zdjęć z tagiem @volcanobrand lub #volcanoshop #volcanobrand otrzymają w wiadomości prywatnej na profilu FB lub Insta indywidualny kod rabatowy obniżający wartość zakupów o 10% do wykorzystania jednorazowo na zakupy w sklepie internetowym www.shop.volcano.pl. Kody są ważne i mogą zostać wykorzystane przez okres 3 miesięcy od daty ich przesłania do Komentującego.
 5. Uczestnik może otrzymać kilka kuponów rabatowych, jeśli opublikowane przez niego zdjęcia będą dotyczyć innych zakupionych na www.shop.volcano.pl lub w sklepie stacjonarnym VOLCANO produktów. Każdy rabat może zostać wykorzystany na jedne zakupy. Maksymalna kwota rabatu za jedne zakupy nie może przekroczyć -10%, nawet jeśli Uczestnik otrzymał kilka Nagród. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Komentującym w terminie 14 dni od publikacji zdjęcia Uczestnika lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody, prawo Komentującego do otrzymania Nagrody wygasa.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie.

 

§ V. Tryb i możliwość składania reklamacji

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub formie elektronicznej na adres e-mail: shop@volcano.pl z dopiskiem reklamacja „Rabat 10% na zakupy” w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.
 5. Prawo do zgłaszania reklamacji, jak i jakichkolwiek innych roszczeń wobec Organizatora, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, nie zaś osobom trzecim.

 

§ VI. Dane Osobowe

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
 3. Dane osobowe konieczne są do wydania Nagrody i w tym celu będą przez Organizatora przetwarzane.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@volcano.pl. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i Uczestnik nie jest profilowany, a jego dane nie będą przekazywane innym firmom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

§ VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Akcji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
 4. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia niniejszej Akcji rozwiązywane będą drogą polubowną.
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.shop.volcano.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2018 r. oraz trwa, aż do odwołania przez organizatora
 8. Informacje na temat akcji można uzyskać pod adresem mailowym: shop@volcano.pl
Live Chat
Konsultant
online
Dostępny Dostępny