30
dni na zwrot
0
wysyłka gratis
24 h
dostawa
50
na pierwsze zakupy
Regulamin akcji „Aktywny w Volcano”

Regulamin akcji „Aktywny w Volcano”

 

§ I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest firma VCO S.A. z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000320140, REGON 093055610, NIP 953-24-29-547.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania akcji pt: „Rabat 10% na zakupy!” prowadzonej przez VCO S.A..
3. Akcja jest przeprowadzona na portalu portalach społecznościowych Organizatora: profilu VOLCANO na Facebooku oraz profilu VOLCANO na Instagramie oraz na profilu VOLCANO na Pinterest.
4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do odwołania.

 

§ II. Słownik pojęć
Na potrzeby Akcji przyjmuje się następujące definicje wymienionych niżej pojęć użytych w Regulaminie oraz w toku Akcji:
1. „Konto społecznościowe” – strona Organizatora na portalu Facebook (@volcanobrand), Instagram (@volcanobrand), o której mowa w ust. § 1 ust. 3;
2. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, a zatem aktywnie działająca na profilach społecznościowych firmy VCO S.A. celem uzyskania Nagrody, spełniająca wymagania wskazane w § III Regulaminu.
3. „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę www.facebook.com/volcanobrand w Serwisie Facebook poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, lub obserwująca profil www.instagram.com/volcanobrand w Serwisie Instragram poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj”.
4. „Akcja” – akcja promocyjna opisana w Regulaminie i stosownych załącznikach.
5. „Serwis” – serwis społecznościowy Facebook, Instagram.
6. „Nagroda” – jeden produkt ze wskazanej przez VCO S.A. kategorii produktowej.
7. „Regulamin” – niniejszy dokument.

 

§ III. Warunki uczestnictwa w Akcji.
1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników posiadających konto na portalu Facebook lub Instagram.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
3. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie www.shop.volcano.pl . Wzięcie udziału w Akcji będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.


§ IV. Zasady przeprowadzenia Akcji
1. Osoby, które chcą uczestniczyć w Akcji muszą zapoznać się z Regulaminem i aktywnie uczestniczyć na jednym z Kont społecznościowych Organizatora.
2. Organizator oświadcza, że aktywność szczególnie naruszająca prawo, w tym prawa autorskie bądź prawa do wizerunku, powszechnie obowiązujące zasady etyczne, bądź godzące w uczucia innych lub renomę Organizatora zostaną usunięte i nie otrzymają nagrody.
3. Zabrania się wykorzystywania do celów akcji fikcyjnych profili w serwisie Facebook oraz Instagram.
4. Najbardziej aktywni Fani otrzymają produkt ze wskazanej przez VCO S.A. kategorii produktowej.
5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Komentującym w terminie 14 dni od wskazania wygranego Uczestnika lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody, prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody wygasa.
6. Nagrody nie podlegają zamianie.

§ V. Tryb i możliwość składania reklamacji
1. Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub formie elektronicznej na adres e-mail: shop@volcano.pl z dopiskiem reklamacja „Aktywny w Volcano”.
2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.
3. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora.
4. Prawo do zgłaszania reklamacji, jak i jakichkolwiek innych roszczeń wobec Organizatora, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, nie zaś osobom trzecim.

§ VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
3. Dane osobowe konieczne są do wydania Nagrody i w tym celu będą przez Organizatora przetwarzane.
4. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@volcano.pl. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i Uczestnik nie jest profilowany, a jego dane nie będą przekazywane innym firmom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

§ VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Akcji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora a mające wpływ na realizację Zadań.
3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
5. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia niniejszej Akcji rozwiązywane będą drogą polubowną.
6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.shop.volcano.pl.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. oraz trwa, aż do odwołania przez organizatora
9. Informacje na temat akcji można uzyskać pod adresem mailowym: shop@volcano.pl

Live Chat
Konsultant
online
Dostępny Dostępny